نویسنده - دکتر مسعود فروزنده

دکتر مسعود فروزنده اهل آبادان و از خانواده ای نفتی است، درباره چرایی پرداختن به تاریخ نفت ایران می گوید اشتیاق و انگیزه ام در پرداختن به تاریخ نفت در وهله اول به دلیل تعلق خاطرم به شهر آبادان است و در وهله دوم تاثیر عمیق نفت بر جامعه ایران است که بر خلاف منفعتش همیشه مورد غضب قرار گرفته است.

دلایل پیدایی سیزده به در

‏سیزده به در مبارک🌱 انگیزه ایرانیان باستان را می توان در سه دسته تعریف کرد.   ۱_ جنبه اقتصادی_ کشاورزی؛ درخواست باران و آغاز کشت بهاری. در آغاز بهار و گرم شدن هوا اغلب...