نویسنده - دکتر مسعود فروزنده

دکتر مسعود فروزنده اهل آبادان و از خانواده ای نفتی است، درباره چرایی پرداختن به تاریخ نفت ایران می گوید اشتیاق و انگیزه ام در پرداختن به تاریخ نفت در وهله اول به دلیل تعلق خاطرم به شهر آبادان است و در وهله دوم تاثیر عمیق نفت بر جامعه ایران است که بر خلاف منفعتش همیشه مورد غضب قرار گرفته است.

آبادان سرزمین صلح ادیان و مذاهب، کلیسای ارامنه و مسجد بهبهانی ها پس از شش دهه

آبادان سرزمین صلح ادیان و مذاهب، کلیسای ارامنه و مسجد بهبهانی ها پس از شش دهه به بهانه بازدید سر اسقف ارامنه از آبادان این یادداشت را می نویسم که کم گفته ها را باز گویم...